فریاد دل خسته

فریادها فرو می خوریم..اژدهای تفکر اما رهایمان نمی کند ..آتشی باید

بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
3 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
3 پست